arvokasvatus

kasvatuksen osa-alue, joka auttaa pohtimaan eettisiä peruskysymyksiä sekä tunnistamaan omaa ja muiden toimintaa ohjaavia arvoja

Ympäristökasvatuksessa tuodaan esiin ja edistetään kestävään elämäntapaan ohjaavia arvoja.

Lähteet: 

25. Huttunen, L. 1997. Arvojen selkiyttäminen – harjoituksia eettisen kulutuskäyttäytymisen kehittämiseksi. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Saatavissa sähköisenä: www.kierratyskeskus.fi/files/63/Arvoselkeytysharjoituksia.pdf

 

68. Nordström, H. 2004. Ympäristökasvatuksen toimintamalleja. Teoksessa: Cantell, H. (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss.116–142.