ekosysteemipalvelut

luonnon ilmaiseksi tarjoamia, elämää ylläpitäviä aineellisia ja aineettomia palveluja, jotka ovat korvaamattomia, ihmiselle välttämättömiä ja ihmisen hyvinvointia lisääviä

Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa tuotantopalveluihin (esimerkiksi energia, makea vesi, ravinto), säätelypalveluihin (esimerkiksi ilmaston säätely, pölyttäminen, veden puhdistus), kulttuuripalveluihin (esimerkiksi taide, toimeentulo, virkistys) ja tukipalveluihin (esimerkiksi ravinteiden ja veden kierto, yhteyttäminen). Käsitettä käytetään luonnon monimuotoisuuden taloudelliseen arvottamiseen.

Lähteet: 

37. Kolström, T. 2010. Mitä ekosysteemipalvelut ovat? Teoksessa: Hiedanpää, J., Suvantola, L. & Naskali, A. (toim.), Hyödyllinen luonto – Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Vastapaino.

 

110. Ekosysteemipalvelut. Suomen luonnonsuojeluliitto. www.sll.fi/mita-me-teemme/ekosysteemipalvelut

 

111. Ekosysteemipalvelut. Wikipedia. www.fi.wikipedia.org/wiki/Ekosysteemipalvelut