kansalaisvaikuttaminen

kansalaisten tai yhteisöjen aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiskunnan toimintaan ja päätöksentekoon eri tasoilla ja erilaisilla keinoilla

Kansalaisvaikuttamista edistävät yksilön riittävät tiedot käytettävissä olevista vaikuttamismahdollisuuksista ja -kanavista sekä vaikuttamisen taidot ja halu vaikuttaa. 

Aihepiiri: 
Lähteet: 

12. Cantell, H. & Larna, R. 2006. Ympäristövastuullisuus nuorten sanoissa ja teoissa. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A1:2006.

 

35. Kohti aktiivista kansalaisuutta. Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan raportti. 2005. Oikeusministeriön julkaisuja 2005:14. Saatavissa sähköisenä: www.om.fi/1146558416804

 

42. Koskinen, S. 2007. Lähiympäristöön vaikuttavaa ympäristökasvatusta. Teoksessa: Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.), Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 77.

 

86. Suutarinen, S. (toim.). 2006. Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvaikuttamisen haaste. PS-kustannus, Jyväskylä.