kestävä kehitys

Kestävän kehityksen käsite on moniulotteinen, poliittisesti latautunut ja sisällöltään ajan saatossa muuttuva, eikä sille ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Yleisyys on käsitteen vahvuus ja heikkous. Toisaalta tuodaan esiin kestävän kehityksen eri ulottuvuudet (usein käytetään jaottelua ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen) ja toive niiden yhtäaikaisesta toteutumisesta. Toisaalta yleisyys aiheuttaa jännitteitä eri ulottuvuuksien välillä ja mahdollistaa ristiriitaisten intressien ajamisen saman käsitteen alla. Lähtökohdaltaan käsite on ihmiskeskeinen. Alle on koottu kolme erilaista kestävän kehityksen määritelmää.

 

kestävä kehitys

kehitys, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa

Kirjallisuus: 98 

 

kestävä kehitys

yksilöiden ja yhteisöjen toiminnan muutos, joka pyrkii takaamaan terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvaamaan ympäristön kantokyvyn sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden Kestävä kehitys edellyttää, että ihmisten toiminta sovitetaan luonnon asettamiin ekologisiin reunaehtoihin

Kirjallisuus: 60

 

kestävä kehitys

dynaaminen prosessi, joka koostuu talouden, yhteiskunnan ja luonnon keskinäisyhteyksien tunnistamisesta, ymmärtämisestä ja niiden pohjalta toimimisesta Kestävään kehitykseen kuuluu sopeutumista, oppimista ja toimintaa

Kirjallisuus: 97

Lähteet: 

98. Yhteinen tulevaisuutemme. 1988. Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. Valtion painatuskeskus. Ulkoasiainministeriö, Ympäristöministeriö.

60. Luomi, A., Paananen, J., Viberg, K. & Virta, L. 2010. Keke koulussa – Kestävän kehityksen opas. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Saatavissa sähköisenä: 4v.fi/files/4677/keke_koulussa_PDF.pdf

97. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin kestävän kehityksen korkean tason paneeli. 2012. Sisukkaat ihmiset, kestävä maailma: valitsemisen arvoinen tulevaisuus. Yhdistyneet kansakunnat. Saatavissa sähköisenä: www.un.org/gsp/sites/default/files/attachments/GSP%20Report%20Finnish.pdf