kestävän kehityksen koulutus

koulutus, joka tarjoaa kestävään kehitykseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä pyrkii kestävän kehityksen edistämiseen

Kestävän kehityksen koulutusta ja ympäristökoulutusta tarjotaan ammatillisena, korkea-asteen ja aikuiskoulutuksena, tietyn alan erikois-, täydennys- ja jatkokoulutuksena sekä viranomaisten ja kolmannen sektorin järjestämänä.

Lähteet: 

30. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv

 

87. Tani, S. 2008. Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen teoriataustaa. Teoksessa: Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymistapa. Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. Saatavissa sähköisenä: www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm03.pdf?lang=fi

 

100. Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan Sanastokeskus ry.