kestävän kehityksen ohjelma

yhteisön itse laatima toiminnan kestävyyden nykytilan ja kestävän kehityksen eri ulottuvuuksiin liittyvien päämäärien ja tahtotilan yleiskuvaus, joka sisältää yksityiskohtaisen kestävän kehityksen toimintaohjelman tai -suunnitelman

Kestävän kehityksen ohjelmalla on yhteys yhteisön toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä laadunhallintaan. 

Lähteet: 

30. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv

 

48. Laininen, E., Manninen, L. & Tenhunen, R. 2006. Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa. OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: vanha.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_kekeen.pdf

 

50. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007–2011. 2007. Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus. Opetusministeriön julkaisuja 2007:41.

 

57. Loukola, M.-L. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Käsikirja kouluille ja oppilaitoksille. Opetushallitus. Saatavissa sähköisenä: www.oph.fi/download/46869_Kestava_elamantapa.pdf

 

64. Manninen, L. & Verkka, K. 2004. Suunnittelu ja arviointi ympäristökasvatuksessa. Teoksessa: Cantell, H. (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Ss. 82–112.

 

100. Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan Sanastokeskus ry.