kestävän kehityksen toimintaohjelma

yhteisön toiminnan kestävään kehitykseen liittyvien ongelmakohtien, tavoitteiden, tavoitteiden toteuttamisen ja käytettävien keinojen kuvaus, joka sisältää yksityiskohtaisen kestävän kehityksen toimintasuunnitelman

Toimintaohjelma päivitetään vuosittain ja sitä ohjaavat ympäristöohjelmassa asetetut tavoitteet. Toimintaohjelma ei välttämättä ole erillinen dokumentti, vaan sen sisällöt voidaan kirjoittaa suoraan yhteisön kestävän kehityksen ohjelmaan. 

Lähteet: 

30. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv

 

48. Laininen, E., Manninen, L. & Tenhunen, R. 2006. Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa. OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: http://vanha.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_kekeen.pdf

 

57. Loukola, M.-L. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Käsikirja kouluille ja oppilaitoksille. Opetushallitus. Saatavissa sähköisenä: www.oph.fi/download/46869_Kestava_elamantapa.pdf

 

64. Manninen, L. & Verkka, K. 2004. Suunnittelu ja arviointi ympäristökasvatuksessa. Teoksessa: Cantell, H. (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Ss. 82–112.