kestävän kehityksen toimintasuunnitelma

vuosikohtainen ja konkreettinen yhteisön suunniteltujen kestävän kehityksen edistämistoimien kuvaus, joka sisältää yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, mittareista, aikatauluista, vastuuhenkilöistä, resursseista ja seurannasta

Toimintasuunnitelma on tarkoitettu yhteisön sisäiseen käyttöön ja se tukee kestävän kehityksen toimintaohjelmaa toteuttavia henkilöitä työssään. Toimintasuunnitelma ei välttämättä ole erillinen dokumentti, vaan sen sisällöt voidaan kirjoittaa suoraan yhteisön kestävän kehityksen toimintaohjelmaan.

Lähteet: 

30. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv

 

48. Laininen, E., Manninen, L. & Tenhunen, R. 2006. Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa. OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: http://vanha.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_kekeen.pdf

 

57. Loukola, M.-L. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Käsikirja kouluille ja oppilaitoksille. Opetushallitus. Saatavissa sähköisenä: www.oph.fi/download/46869_Kestava_elamantapa.pdf

 

64. Manninen, L. & Verkka, K. 2004. Suunnittelu ja arviointi ympäristökasvatuksessa. Teoksessa: Cantell, H. (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Ss. 82–112.