koulutus

i. tavoitteellinen ja vuorovaikutteinen toiminta, joka tarjoaa tietoja ja taitoja tietystä aihealueesta ja valmentaa yksilöä suoriutumaan tietystä tehtävästä tai roolista Koulutus on yleensä osa yhteisön laajempaa kehittämistoimintaa ja inhimillisten voimavarojen kehittämistä. Koulutus voi olla yleissivistävää tai ala- ja ammattikohtaista.

ii. esi- ja perusopetuksen sekä lukio-, ammatillisen, korkea-asteen ja aikuiskoulutuksen muodostama järjestelmä

Lähteet: 

32. Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 187.

 

53. Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY.

 

70. Näkökulmia elinikäiseen oppimiseen. 1997. Opetusministeriö. Elinikäisen oppimisen komitean mietinnön (1997:14) liite.

 

92. Virtanen, A. & Rohweder, L. 2008. Kestävä kehitys opetussuunnitelmassa. Teoksessa: Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.), Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymistapa. Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. Ss. 44–52. Saatavissa sähköisenä: www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2008/liitteet/opm03.pdf?lang=fi

 

94. Willamo, R. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Environmental Fennica 23. Saatavissa sähköisenä: urn.fi/URN:ISBN:952-10-2527-1

 

143. Suomen koulutusjärjestelmä*