luontosuhde

yksilön tai yhteisön ja luonnon välisen vuorovaikutuksen kokonaisuus

Luontosuhdetta voidaan tarkastella esimerkiksi ympäristöherkkyyden, arvojen, tietojen, toiminnan, kehon toimintojen tai ekologian kautta. Käytössä on myös sisällöltään laajempi käsite ympäristösuhde (vrt. käsite ympäristö).

Lähteet: 

14. Elonheimo, M. 2002. Eletty luonto ja ymmärretty ympäristö – tutkimus kolmen sukupolven arkielämän luontosuhteista. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos.

 

56. Leppäaho, M. 2011. Eri ikäryhmien luontosuhteen erot ja biologian opetus. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos.

 

94. Willamo, R. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Environmental Fennica 23. Saatavissa sähköisenä: urn.fi/URN:ISBN:952-10-2527-1