opetus

järjestelmällinen kasvatuksen keino, joka tukee ja auttaa yksilön kasvua ja oppimista sekä kehittää tämän toimintavalmiuksia yhteisössään

Lähteet: 

15. Engeström, Y. 1982. Perustietoa opetuksesta. Valtiovarainministeriö.

 

32. Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 187.

 

 

53. Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY.

 

55. Leino, A.-L. & Leino, J. 1997. Opettaminen ammattina. Kirjayhtymä.

 

80. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. Saatavissa sähköisenä: www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf

 

 

90. Törmä, S. 1996. Kasvun mahdollisuus. Acta universtitatis Tamperensis,

ser. A vol. 496.

 

121. Kasvatus ja kasvatustieteet*

 

135. Opetustoimen ympäristökäsikirja. 2006. Jyväskylän kaupungin ympäristöhallintajärjestelmä. Jyväskylän kaupunki*