oppiminen

jatkuva ja aktiivinen prosessi, johon liittyy tietojen, taitojen ja ymmärtämisen lisääntymistä, arvojen ja harkintakyvyn syvenemistä sekä tietojen ja taitojen soveltamisesta jokapäiväisessä elämässä

Oppiminen voi olla yksilöllistä tai yhteisöllistä ja itsenäistä tai vuorovaikutteista. Oppiminen on tilannesidonnaista ja riippuu oppijan aiemmista tiedoista ja taidoista.

Lähteet: 

10. Cantell, H. 2001. Oppimis- ja opettamiskäsitykset maantieteen opetuksen ja aineenopettajakoulutuksen kehittämisen lähtökohtana. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 228.

 

11. Cantell, H. & Koskinen, S. 2004. Ympäristökasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä. Teoksessa: Cantell, H. (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus. Ss. 60–79.

 

15. Engeström, Y. 1982. Perustietoa opetuksesta. Valtiovarainministeriö.

 

55. Leino, A.-L. & Leino, J. 1997. Opettaminen ammattina. Kirjayhtymä.

 

70. Näkökulmia elinikäiseen oppimiseen. 1997. Opetusministeriö. Elinikäisen oppimisen komitean mietinnön (1997:14) liite.

 

80. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. Saatavissa sähköisenä: www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf

 

137. Oppiminen/Osaaminen – näkökulmana aikuisväestö ja taidemuseo*