tiedollinen ohjaus

poliittinen ohjauskeino, joka kasvatuksen ja viestinnän keinoja käyttäen välittää tietoa pyrkien edistämään haluttuja tavoitteita ja vaikuttamaan kohderyhmän asenteisiin ja toimintaan

Katso myös: 
Lähteet: 

19. Hakala, H. & Välimäki, J. 2003. Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 2. painos. Gaudeamus.

 

27. Jokinen, P. 2001. Ympäristöhallinto poliittisena toimijana. Teoksessa: Haila, Y. & Jokinen, P. (toim.), Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka. Vastapaino.

 

 

32. Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 187.

 

 

72. Onks tietoo? Valtion informaatio-ohjaus kuntien hyvinvointitehtävissä. 2006. Valtiovarainministeriö. Hallinnon kehittämisosasto. Tutkimukset ja selvitykset 3/2006. Saatavissa sähköisenä: www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20060308Hyvaein/10...

 

152. Ympäristökasvatus- ja viestintätutkimuksen toimintastrategia 6.3.2002*