viestintä

tiedonvaihtoon ja vuorovaikutukseen perustuva prosessi tai tapahtuma, jossa annetaan merkityksiä, tulkitaan asioiden tilaa ja saatetaan tulkinnat muiden tietoisuuteen sanomia välittävien verkostojen kautta

Viestintä on riippuvaista teknisistä prosesseista ja ihmisten välisistä suhteista.

Aihepiiri: 
Lähteet: 

28. Juholin, E. 2001. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä.

 

34. Kivikuru, U. & Kumelius, R. (toim.). 1998. Viestinnän jäljillä. Näkökulmia uuden ajan ilmiöön. WSOY.

 

101. Åberg, L. 2000. Viestinnän johtaminen. Inforviestintä.