ympäristöherkkyys

yksilön kokemusten ja havaintojen pohjalta rakentuva tunnepitoinen ja empaattinen suhde ympäristöön ja kyky havainnoida ja aistia ympäristöä sekä siinä tapahtuvia muutoksia

Lähteet: 

 

24. Hungerford, H. & Volk, T. 1990. Changing learner behaviour through environmental education. The Journal of Environmental Education 21(3).

 

93. Wahlström. R. 1997. Ympäristöherkkyys ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Teoksessa: Käpylä, M. & Wahlström, R. (toim.), Vihreä ihminen. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas 2. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 25.

 

118. Hyvän ympäristökasvatuksen avaintekijöitä*