ympäristösertifiointi

menettely, jossa riippumaton toimija todentaa ja antaa tunnustuksen siitä, että yhteisön ympäristöjärjestelmän tai ympäristöohjelman mukainen toiminta vastaa ulkoisesti asetettuja kriteerejä

Yhteisön näkökulmasta ympäristösertifiointi on menettely, jossa yhteisö hakee tunnustusta ympäristönäkökohtien huomioimisesta toiminnassaan ulkoisten kriteerien mukaisesti. Toiminnan on läpäistävä auditointi tai muu todentamismenettely, jonka tekee sertifikaatin myöntäjän hyväksymä ulkoinen arvioija.

Lähteet: 

30. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. Saatavissa sähköisenä: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv

 

57. Loukola, M.-L. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Käsikirja kouluille ja oppilaitoksille. Opetushallitus. Saatavissa sähköisenä: www.oph.fi/download/46869_Kestava_elamantapa.pdf

 

73. Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin. 2004. Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, Opetusalan ammattijärjestä OAJ, Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: vanha.koulujaymparisto.fi/sertifioinnin_opas.pdf

 

127. Laukkanen, T. 2005. Ympäristötietous. Ympäristösanasto*

 

140. SFS. www.sfs.fi/