Kirjallisuus

Kirjalliset lähteet

Huom, luettelon päivitys on työn alla.

Osa alkuperäisistä verkkolähteistä ei ole enää saatavissa. Tarkemmat tiedot lähteestä julkaisussa Heinonen, T & Luomi, A (toim.) 2008. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Ympäristökasvatuksen käsitteiden määritelmäluonnos.

 1. Aarnio-Linnavuori, E. (toim.). 2005. Luonto- ja ympäristökoulut Suomessa. Esite. Ympäristökasvatuksen yhteistyöhanke. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus. 

 2. Anttiroiko, A. 2003. Kansalaisosallistuminen, osallisuus ja vaikuttaminen tietoyhteiskunnassa. Teoksessa: Bäcklund, P. (toim.). Tietoyhteiskunnan osallistuva kansalainen. Tapaus Nettimaunula. Helsingin kaupungin tietokeskus, Helsinki. Ss. 11-32.

 3. Aura, S., Horelli, L. & Korpela, K. 1997. Ympäristöpsykologian perusteet. WSOY, Helsinki.

 4. Bergholm, E-M. (2010): Lähiympäristö. Vihreä lippu -kansio. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura.

 5. Berninger, K., Tapio, P. & Willamo, R. 1996. Ympäristönsuojelun perusteet.Gaudeamus, Helsinki.

 6. Biologian sanakirja (2001). Uudistetun laitoksen 1. painos. Rauno Tirri et al. Otava.

 7. Cantell, H. 2006a. Aktiivinen kansalaisuus – nuoret ympäristövaikuttajina.Teoksessa: Ojanperä, T. (toim.). Näkökulmia aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingin yliopisto. Viikin normaalikoulun julkaisuja 2. Ss. 43–59.24

 8. Cantell, H. 2006b. From Environmental Awareness to Responsibility: Challenges and Possibilities. Teoksessa: Tani, S. (toim.). Sustainable Development through Education: Proceedings of the International Conference on Environmental Education. University of Helsinki, Department of Applied Sciences of Education. Research Report 268/2006.

 9. Cantell, H (toim.). 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä.

 10. Cantell, H. 2001. Oppimis- ja opettamiskäsitykset maantieteen opetuksen ja aineenopettajakoulutuksen kehittämisen lähtökohtana. Helsingin yliopisto. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 228.

 11. Cantell, H. & Koskinen, S. 2004. Ympäristökasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä. Teoksessa: Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. PSkustannus, Jyväskylä. Ss. 60-79.

 12. Cantell, H. & Larna, R. 2006. Ympäristövastuullisuus nuorten sanoissa ja teoissa. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A1:2006.

 13. Ekokompassi. Opas pk-yritykselle Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon. Ilmastoinfo.

 14. Elonheimo, M. (2002): Eletty luonto ja ymmärretty ympäristö – tutkimus kolmen sukupolven arkielämän luontosuhteista. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos.

 15. Engeström, Y. 1982. Perustietoa opetuksesta. Valtiovarainministeriö, Helsinki.

 16. Gonzàles-Gaudiano, É. 2006. Environmental Education: a Field in Tension or in Transition? Environmental Education Research 12:3-4.

 17. Gonzàles-Gaudiano, É. 1999. Environmental Education and Sustainable Consumption: The Case of Mexico. Canadian Journal of Environmental Education 4: 176-192.

 18. Haila, Y. & Jokinen, P. (toim.). 2001. Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka. Vastapaino, Tampere.

 19. Hakala, H. & Välimäki, J. (2003): Ympäristön tila ja suojelu Suomessa. 2. painos. Gaudeamus.

 20. Halinen, I. & Järvinen, R. (toim.). 2007. Tulevaisuuskasvatus – passi tulevaisuuteen. Opetushallitus. 

 21. Heikkinen, E. 2003. Luonto-opastus. Metsähallituksen osuus ympäristökasvatuksesta. Teoksessa: Lovén, L. Ympäristökasvatus. Environmental Education. Seminaari Kolin kansallispuistossa 18.-19.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 887.

 22. Heinilä, V., Lilja, H., Saarikivi, R. Huvila, H. & Moritz, M. (2010): Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiöille. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

 23. Helne, T., Hirvilammi, T. & Laatu, M. (2012): Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla. Kelan tutkimusosasto.

 24. Hungerford, H. & Volk, T. 1990. Changing learner behaviour through environmental education. The Journal of Environmental Education 21(3).

 25. Huttunen, L. (1997): Arvojen selkiyttäminen – harjoituksia eettisen kulutuskäyttäytymisen kehittämiseksi. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

 26. Joensuu, M. 2004. Vihreä lippu liehumaan! – Päiväkotien ja koulujen ympäristöohjelma. Teoksessa: Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss.146-152.

 27. Jokinen, P. 2001. Ympäristöhallinto poliittisena toimijana. Teoksessa: Haila, Y. & Jokinen, P. (toim.). Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka. Vastapaino, Tampere.

 28. Juholin, E. 2001. Communicare! Viestintä strategiasta käytäntöön. Inforviestintä, Helsinki.

 29. Järvinen, R. (toim.) (2004): Yhteiskuntavastuu – Näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen yhteiskunnalliseen vastuuseen. Tampere University Press.

 30. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006-2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta, Helsinki. (Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sentoimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto 2006.)

 31. Kiilakoski, T. 2007. Johdanto: Lapset ja nuoret kuntalaisina. Teoksessa: Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.): Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 77.

 32. Kiiskinen, A.-L. 2001. Ympäristöhallinto vastuullisen elämäntavan edistäjänä. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 187.

 33. Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2012:1.

 34. Kivikuru, U. & Kumelius, R. (toim.). 1998. Viestinnän jäljillä. Näkökulmia uuden ajan ilmiöön. WSOY, Helsinki.

 35. Kohti aktiivista kansalaisuutta. Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunnan raportti. 2005. Oikeusministeriön julkaisuja 2005:14. 

 36. Kohti kestäviä valintoja. Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi. Kansallinen kestävän kehityksen strategia. 2006. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2006. Saatavissa sähköisenä: www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=53983&lan=fi

 37. Kolström, T. (2010): Mitä ekosysteemipalvelut ovat? Teoksessa: Hiedanpää, J. , Suvantola, L. & Naskali, A. (toim.), Hyödyllinen luonto – Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Vastapaino.

 38. Konttinen, A. 1998. Ympäristö tietoisuudessa ja toiminnassa. Teoksessa: Koskinen, K. (toim.). Sosiologisia karttalehtiä. Ss. 277-290. Vastapaino, Tampere.

 39. Koski, E (2008): Kulutus kasvaa, maapallo ei. Teoksessa: Portin, A. (toim.), Kaikesta jää jälki – puheenvuoroja ympäristöä säästävistä valinnoista. Kustannusosakeyhtiö Avain.

 40. Koskiaho, B. 2002. Onko osallisuus vahvaa demokratiaa? Maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisesta. Teoksessa: Bäcklund, P. & Häkli, J. & Schulman, H. (toim.). Osalliset ja osaajat.

 41. Koskinen, S. (2010): Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina – ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 98. Nuorisotuskimusseura / Nuorisotutkimusverkosto.

 42. Koskinen, S. 2007. Lähiympäristöön vaikuttavaa ympäristökasvatusta. Teoksessa: Gretschel, A. & Kiilakoski, T. (toim.). Lasten ja nuorten kunta. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 77.

 43. Koskinen, S. & Horelli, L. 2006. Ympäristövastuullinen kansalaisuus kouluopetuksessa. Nuorisotutkimus 3/2006.

 44. Kulttuurisesti kestävän kehityksen käsitteiden koonti. Kulttuurisesti kestävä kehitys -hankkeen väliraportti 2012. Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 2012.

 45. Kuluttajakompetenssien oppiminen – kuluttajakasvatuksen strategia. Ehdotus kuluttajakasvatuksen tavoitteiksi ja sisällöiksi. TemaNord 2010:568. Pohjoismaiden ministerineuvosto.

 46. Kumpulainen, K., Krokfors, L., Lipponen, L., Tissari, V. Hilppö, J & Rajala, A. (2010): Oppimisen sillat. Kohti osallistavia oppimisympäristöjä. CICERO Learning, Helsingin yliopisto.

 47. Lahti, L.K. 2000. Ympäristökasvatuksen sekä ympäristö- ja luonnontiedon merkityseroista. Teoksessa: Enkenberg, J., Väisänen P. & Savolainen, E. (toim.). Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. 

 48. Laininen, E., Manninen, L. & Tenhunen, R. 2006. Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa. OKKA-säätiö. Saatavissa sähköisenä: http://www.koulujaymparisto.fi/nakokulmia_kekeen.pdf

 49. Laitinen, M. & Nurmi, K. E. 2003. Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen suomalaisten elämäkertojen valossa. Aikuiskasvatus 2:122-132.

 50. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2007-2011. 2007. Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus. Opetusministeriön julkaisuja 2007:41. Saatavissa sähköisenä: http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/...

 51. Latouche, S. (2010): Jäähyväiset kasvulle. Like Kustannus.

 52. Lehtinen, E. & Kuusinen, J. 2001. Kasvatuspsykologia. WSOY, Helsinki.

 53. Lehtisalo, L. & Raivola, R. 1999. Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. WSOY, Helsinki.

 54. Leino, A.-L. & Leino, J. 1998. Kasvatustieteen perusteet. Uudistettu painos. Kirjayhtymä, Helsinki.

 55. Leino, A.-L. & Leino, J. 1997. Opettaminen ammattina. Kirjayhtymä, Helsinki.

 56. Leppäaho, M. (2011): Eri ikäryhmien luontosuhteen erot ja biologian opetus. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos.

 57. Loukola, M.-L. 2007. Kestävän elämäntavan oppiminen. Kestävä kehitys opetukseen, arkikäytäntöihin ja toimintakulttuuriin. Käsikirja kouluille ja oppilaitoksille. Opetushallitus.

 58. Loukola, M.-L. 2005. Osallistuva kansalaisuus ja kestävä kehitys. Teoksessa: Houtsonen, L. & Åhlberg, M. (toim.). Kestävän kehityksen edistäminen oppilaitoksissa. Opetushallitus, Helsinki.

 59. Lundgren, K. (toim.) (2012): Ympäristöosaajat 2025 – tulevaisuuden osaamistarpeet ympäristöaloilla. Suomen ympäristöopisto SYKLI.

 60. Luomi, A., Paananen, J., Viberg, K. & Virta, L. (2010): Keke koulussa – Kestävän kehityksen opas. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

 61. Luonto-opastuksen periaatteet. 2000. Metsähallitus.

 62. Maastricht Global Education Declaration. European Strategy Framework for improving and increasing global education in europe to the year 2015

 63. Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukannel, S., Passi, S. & Särkkä, H. (2007): Oppimista tukevat ympäristöt. Johdatus oppimisympäristöajatteluun. Opetushallitus.

 64. Manninen, L. & Verkka, K. 2004. Suunnittelu ja arviointi ympäristökasvatuksessa. Teoksessa: Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Jyväskylä. Ss. 82-112.

 65. MOT Kielitoimiston sanakirja (2012). Kielitoimiston sanakirja & Kielikone Oy.

 66. Museovirasto (2011): Eurooppalaisen kulttuuriperintöpolitiikan sanasto.

 67. Niskala, M., Pajunen, T. & Tarna, K. (2009): Yhteiskuntavastuun raportointi. Raportointi- ja laskentaperiaatteet. KHT-Media.

 68. (Nordström, H. (2004): Ympäristökasvatuksen toimintamalleja. Teoksessa: Cantell, H. (toim.), Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus.)

 69. Nykysuomen sanakirja 3. S-Ö. 1979. Suomalaisen kirjallisuuden seura. WSOY, Helsinki.

 70. Näkökulmia elinikäiseen oppimiseen. 1997. Opetusministeriö. Elinikäisen oppimisen komitean mietinnön (1997:14) liite.

 71. Ojala, K. (2000): Kestävän yhdyskunnan käsikirja. KL-Kustannus Oy.

 72. Onks tietoo? Valtion informaatio-ohjaus kuntien hyvinvointitehtävissä. 2006. Valtiovarainministeriö. Hallinnon kehittämisosasto. Tutkimukset ja selvitykset 3/2006. 

 73. Opas oppilaitosten ympäristösertifiointiin. 2004. Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, Opetusalan ammattijärjestä OAJ, Opetus-, kasvatus ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö. 

 74. Oppimisen ilo. Kansallinen elinikäisen oppimisen strategia. 1997. Opetusministeriö. Komiteanmietintö 1997:14.

 75. Orr, D. (1992): Ecological Literacy – Education and the Transition to a Postmodern World. State University of New York Press.

 76. Palmer, J.A. 1998. Environmental Education in the 21st century. Theory, practice, progress and promise. Routledge, London.

 77. Paloniemi, R. & Koskinen, S. 2005. Ympäristövastuullinen osallistuminen oppimisprosessina. Terra 117: 1.

 78. Partanen-Hertell, M., Harju-Autti, P., Kreft-Burman, K. & Pemberton, D. 1999. Raising environmental awareness in the Baltic Sea area. Suomen ympäristö 327.

 79. Parviainen, J. 2003. Luonnon oppisalit. Teoksessa: Lovén, L. Ympäristökasvatus. Environmental Education. Seminaari Kolin kansallispuistossa 18.-19.4.2002. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 887.

 80. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Opetushallitus. 

 81. Pesonen H-L., Hämäläinen, K. & Teittinen O. (2001): Yrityksen ympäristöjärjestelmän rakentaminen. Talentum Media.

 82. Pieni Opas Helsingin kaupungin ympäristöjohtamisesta. Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2010.

 83. Pikkarainen, E. 2004. Merkityksen ongelma kasvatustieteessä. Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin. Väitöskirja. Kasvatustieteiden tiedekunta. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö. Oulun yliopisto. 236 s. 

 84. Salonen, A. (2012): Sosiaalinen saneeraus – tie ekososiaaliseen sivistykseen. Teoksessa: Helne, T. & Silvasti, T. (toim.), Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Kelan tutkimusosasto.

 85. Suomen kielen perussanakirja. Kolmas osa. S-Ö. 1994. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55.

 86. Suutarinen, S. (toim.). 2006. Aktiiviseksi kansalaiseksi. Kansalaisvaikuttamisen haaste. PS-kustannus, Jyväskylä.

 87. Tani, S. 2008. Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen teoriataustaa. Teoksessa: Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.). Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymistapa. Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. Saatavissa sähköisenä: http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/...

 88. Tani, S., Cantell, H., Koskinen, S., Nordström, H. & Wolff, L-A. 2007. Kokonaisvaltaisuuden haaste – näkökulmia ympäristökasvatuksen kulttuuriseen ja sosiaaliseen ulottuvuuteen. Kasvatus 3/2007.

 89. The Tbilisi Declaration. 1978. Connect. UNESO-UNEP Environmental Education Newsletter. Vol. III, No. 1. January 1978. 

 90. Törmä, S. 1996. Kasvun mahdollisuus. Acta universtitatis Tamperensis, ser. A vol. 496.

 91. UNECE Strategy for Education for Sustainable Development. United Nations Economic and Social Council CEP/AC.13/2005/3/Rev.1. Saatavissa sähköisenä: http://www.unece.org/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1...

 92. Virtanen, A. & Rohweder, L. 2008. Kestävä kehitys opetussuunnitelmassa. Teoksessa: Rohweder, L. & Virtanen, A. (toim.). Kohti kestävää kehitystä. Pedagoginen lähestymistapa. Opetusministeriön julkaisuja 2008:3. Ss. 44- 52. Saatavissa sähköisenä: http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/...

 93. Wahlström. R. 1997. Ympäristöherkkyys ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Teoksessa: Käpylä, M. & Wahlström, R. (toim.). Vihreä ihminen. Ympäristökasvatuksen menetelmäopas 2. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 25.

 94. Willamo, R. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteessä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Environmental Fennica 23.

 95. Wolff, L.-A. 2004 a. Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys: 1960-luvulta nykypäivään. Teoksessa: Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss.18-29.

 96. Wolff, L.-A. 2004 b. Tulevaisuuteen tähtäävä kasvatus. Teoksessa: Cantell, H. (toim.). Ympäristökasvatuksen käsikirja. Ss. 209-214.

 97. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin kestävän kehityksen korkean tason paneeli (2012): Sisukkaat ihmiset, kestävä maailma: valitsemisen arvoinen tulevaisuus. Yhdistyneet kansakunnat.

 98. Yhteinen tulevaisuutemme. 1988. Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. Valtion painatuskeskus. Ulkoasiainministeriö, Ympäristöministeriö. 

 99. Ympäristö osaksi arkea. Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010 –2016. Varsinais-Suomen ELY-keskus.

 100. Ympäristösanasto. 1998. Ympäristöalan keskeiset käsitteet ja termit. Tekniikan Sanastokeskus ry.

 101. Åberg, L. 2000. Viestinnän johtaminen. Inforviestintä, Helsinki.

 102. Åhlberg, M. 2000. Opettajat parempaa tulevaisuutta rakentamassa. Teoksessa: Enkenberg, J., Väisänen P. & Savolainen, E. (toim.). Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. 

 103. Åhlberg, M. 1998. Education for sustainability, Good Environment and Good Life. Teoksessa: Åhlberg, M. & Filho, W. (toim.). Environmental Education for Sustainability: Good Environment, Good Life.33

Internet lähteet:

104. Consumer education. Sähköinen dokumentti: http://www.unesco.org/education/tlsf/TLSF/theme_b/uncofrm_b.htm

105. Degrowth. Wikipedia. http://fi.wikipedia.org/wiki/Degrowth

106. Degrowth? http://www.degrowth.fi/p/esittely.html

107. Downshifting. Wikipedia. http://fi.wikipedia.org/wiki/Downshifting

108. Ecological literacy. Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_literacy

109. Eco-Schools. http://www.eco-schools.org/

110. Ekosysteemipalvelut. Suomen luonnonsuojeluliitto. www.sll.fi/mita-me-teemme/ekosysteemipalvelut

111. Ekosysteemipalvelut. Wikipedia. http://fi.wikipedia.org/wiki/Ekosysteemipalvelut

112. Ekotukitoiminnan verkkosivut. www.eco-support.net

113. Elinikäinen oppiminen a. http://www.fng.fi/fng/rootnew/fi/kehys/teema04/materiaalit/elinikainen.pdf Elinikäinen oppiminen b. http://pre20031103.stm.fi/suomi/ikaohjelma1998-2002/oppiminen/elikopp.htm

114. Globaali kasvatus.fi http://www.globaalikasvatus.fi

115. Globaalikasvatus. Wikipedia. http://fi.wikipedia.org/wiki/Globaalikasvatus

116. Halme, M. 2004. Ujo ympäristöviestintä. Hukattu kilpailuetu? http://www.wwf.fi/wwf/www/uploads/pdf/MinnaHalmeGOsem04.pdf

117. Harju, A. 2004. Vaikuttaminen. www.kansalaisyhteiskunta.fi/tietopalvelu/ osallistumi-

nen_ja_vaikuttaminen/vaikuttaminen/

118. Hyvän ympäristökasvatuksen avaintekijöitä. http://trinity.siteadmin.fi/File.aspx?id=397011&ext=doc&routing=334685&w...

119. Kansalaisvaikuttaminen. www.kansanvalta.fi/Etusivu/Kansalaisvaikuttaminen

120. Kansalaisyhteiskunta. www.otakantaa.fi/fi-FI/Tietopankki/Osallistuva_demokratia/Kansalaisyhtei...

121. Kasvatus ja kasvatustieteet. http://www.mm.helsinki.fi/users/niskanen/kotu/tiedekasv.htm

122. Kestävä kulutus säästää luonnonvaroja. www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/kestava-kulutus/

123. Koulutuspolitiikan linjauksia. http://www.oph.fi/page.asp?path=1,438,4171,4187

124. Koulutuspolitiikka. http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/?lang=fi

125. Kulttuuriympäristö. www.joy2010.fi/kulttuuriymparisto/kasitteita/kulttuuriymparisto

126. Kulttuuriympäristökasvatus. www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=231160

127. Laukkanen, T. 2005. Ympäristötietous. Ympäristösanasto*

128. Luonto- ja ympäristökoulut palveluksessasi. http://www.luontokoulut.fi/

129. Luonto-opastus. http://www.sll.fi/jasensivut/yhdistysnetti/paikallistoiminta/luonto_opastus

130. Maailmankatsomus. Wikipedia. fi.wikipedia.org/wiki/Maailmankatsomus

131. Maailmankuva. Wikipedia. fi.wikipedia.org/wiki/Maailmankuva

132. Mikä on ympäristöjärjestelmä? http://www.edu.fi/teemat/keke/ops/selitys1.html

133. Mitä yhteisöllisyys on? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit-fi/tyon/periaatteet/yhteisollisyys

134. Nationellt centrum för utomhuspedagogik. www.liu.se/ikk/ncu?l=sv

135. Opetustoimen ympäristökäsikirja. 2006. Jyväskylän kaupungin ympäri stöhallintajärjestelmä. Jyväskylän kaupunki. http://www.ksymparistokasvatus.fi/uploads/files/Jyvaskylan_opetustoimen_...

136. Oppilaitosten ympäristösertifiointi. http://www.koulujaymparisto.fi

137. Oppiminen/Osaaminen – näkökulmana aikuisväestö ja taidemuseo. http://www.fng.fi/fng/rootnew/fi/kehys/teema04/materiaalit/oppiminen.pdf

138. Oppimis- ja ohjauskäsityksiä. Itä-Suomen yliopisto, Koulutus ja kehittämispalvelu

Aducate. www.aducate.␣/oppimis-ja-ohjauskasityksia#kokemuksellinen

139. Salonen A. 2012. Ekososiaalinen sivistys – mitä se on? artosalonen.blogspot.␣/2012/10/

ekososiaalinen-sivistys-mita-se-on.html

140. SFS. http://www.sfs.fi/

141. Seikkailukasvatusverkosto. www.seikkailukasvatus.fi

142. Sosiologian peruskurssi. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Avoin yliopisto. http://www.uta.fi/avoinyliopisto/asrkisto/sosiologia/luku2.html

143. Suomen koulutusjärjestelmä. http://www.oph.fi/SubPage.asp?path=1,438,4171

144. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura. www.kulttuuriperintokasvatus.fi

145. Suomen ympäristöopisto Sykli. www.sykli.fi

146. Vihreä lippu. http://www.vihrealippu.fi

147. Yhteiskuntavastuu. Wikipedia. http://fi.wikipedia.org/wiki/Yhteiskuntavastuu

148. Ympäristöjohtaminen. http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=26628&lan=fi

149. Ympäristöjärjestelmät ja johtaminen. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=265702&lan=fi

150. Ympäristökasvattaja. http://www.ammattinetti.fi > Ammatit > Ympäristöala > Ympäristöala > Ympäristökasvattaja

151. Ympäristökasvatus. www.hel.␣/hki/Ymk/␣/Ymp_rist_kasvatus

152. Ympäristökasvatus- ja viestintätutkimuksen toimintastrategia 6.3.2002. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=25583&lan=fi&clan=fi

153. Ympäristöpolitiikka. http://www.travelcon.fi/ymparistotietous.php?osa=politiikka

154. Ympäristötietoisuus. http://www.hameenlinna.fi/yosasto/ymptiet.htm

155. Ympäristövalistus ja -tiedotus. http://www.rautalampi.fi/ymptieto/12.htm

156. Ympäristöviestintä. http://lipas.uwasa.fi/termino/WasaTerm/ymparistojohtaminen/ympristvietin...

Suulliset tiedonannot:

157. Alasentie Aino, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura

158.  Houtsonen Lea, Opetushallitus

159. Laine Marja, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

160. Lämsä Hanna, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

161. Markkula Teea, Vantaan kaupunki

162. Pilke Elina, Metsähallitus

163. Rekola Sanna, Kepa ry