Esimerkkinä Keski-Suomi ja Kesytys-hanke

Keski-Suomen liitto ja maakuntaohjelma

Maakunnilla ei ole yhtenäistä tapaa hoitaa vastuuta ympäristökasvatuksen koordinoinnista. Keski-Suomen liitolle maakuntaohjelma on ympäristökasvatuksen mahdollistaja. Ympäristökasvatusta pidetään maakunnan kehittämisen tärkeänä osana. Ympäristökasvatusta edistetään yhteistoiminnan ja hankkeiden kautta.

Keski-Suomen liitossa on päätetty, että osa koordinaatiovastuusta hoidetaan ostopalveluna. Yhdessä ympäristöministeriön kanssa liitto rahoitti ympäristökasvatuksen kehityshanketta (Kesytys) vuosina 2011–2012. Hanke suunniteltiin toteuttamaan maakuntaohjelman tavoitteita ja mm. luomaan maakunnallista mallia, jolla voidaan edistää kuntien ympäristökasvatustyötä ja myös seurata työn etenemistä.

 

Kesytys

Kesytys-hankkeen tavoitteena oli kehittää toimintamalli ympäristötietoisuuden ja kestävän kehityksen kasvatuksen edistämiseksi kaikissa Keski-Suomen kunnissa. Yhteistyötä ja verkostoja korostavalla toimintamallilla haluttiin helpottaa ja tehostaa ympäristökasvatusta sekä kuntien että maakunnan tasolla.

Hankkeessa koottiin maakunnan ympäristö-, kulttuuriympäristö- ja yrittäjyyskasvatustoimijoita laajaan verkostoon ajatuksella ”Koko kunta kouluttaa”. Taustalla on mm. Laukaan luontokoulun paikalliseen yhteistyöverkostoon perustuva toimintamalli.

Hankkeen tavoitteena oli myös luoda kuntien, aluehallinnon ja kolmannen sektorin yhteistyönä toimintamalli maakunnallista ympäristökasvatuksen kehittämis- ja palvelukeskusta varten. Mallin tavoitteena on olla siirrettävä muillekin alueille. Hankkeen päätyttyä toiveena on, että keskus voitaisiin toteuttaa Keski-Suomeen. Tämä onnistuu vain, jos kunnat ja aluehallinto näkevät toiminnan niin tärkeäksi, että lähtevät rahoittamaan sen toteutusta.

 

Toiminnan vakiinnuttua palvelu- ja kehittämiskeskuksella voisi olla tietty vastuu ympäristökasvatuksen koordinoinnista, esimerkiksi johtaa laissa tarkoitettujen ohjelmien ja suunnitelman laatimisyhteistyötä.

    - Reima Välivaara, ympäristöpäällikkö, Keski-Suomen liitto

Kesytys-hankkeen aikana myös jalkautettiin YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenen kansallisia tavoitteita Keski-Suomen kuntiin. Toiminta liittyi mm. koulujen ulkopuolisen osaamisen hyödyntämiseen, kestävän kehityksen ohjelmien laatimiseen sekä kestävän kehityksen työstä ulkoisen tunnuksen saaneiden koulujen ja oppilaitosten määrän lisäämiseen.

Hankkeessa myös järjestettiin tapahtumia ja näyttelyitä, koottiin ohjelmapankki alueen luonto- ja kulttuurikohteista sekä tuotettiin ympäristökasvatuksen opas kunnille ja aluehallintoon.

Keski-Suomen ympäristökasvatusverkosto KYKY sekä Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry JAPA ovat jatkaneet Kesytys-hankkeen tavoitteiden edistämistä ja tulosten hyödyntämistä. Myös lisärahoitusta aiotaan hakea.

Kehittämistarpeita

Kesytys-hanke tuli tarpeeseen: kansainväliset ja kansalliset tavoitteet eivät ole toteutuneet konkreettisesti Keski-Suomen kunnissa ja aluehallinnossa. Vastuunjaossa on kehittämisen varaa niin kunta- kuin aluetasolla.

Vastuun epäselvyydet alkavat jo ministeriötasolta, jossa OKM ja YM pallottelevat asialla. Aluehallinnossa on myös epäselvyyksiä ja vastuut ovat tulkinnanvaraisia. Lisäksi resurssit ovat vähentyneet. Maakuntien liitoilla on vastuu ympäristökasvatuksen koordinoinnista, mutta asiaan ei ole vielä resursoitu tarpeeksi. Tämän takia Keski-Suomen liitto hoitaakin osan vastuusta ostopalveluna.

- Eija Syrjälä, projektipäällikkö, Kesytys-hanke

Keski-Suomen kokemusten perusteella kestävän kehityksen kasvatus voitaisiin saada paremmin koulujen toimintaan, jos OKM ohjaisi vastuun aluehallintovirastoihin. Sitä kautta aihe siirtyisi tulossopimuksiin ja vastuualueisiin, ja kestävän kehityksen kasvatuksesta voitaisiin niissä muodostaa yksi selkeä kokonaisuus. Seurannan kehittämiseksi olisi luontevaa liittää kestävän kehityksen kasvatus osaksi ELY-keskusten vuotuisia kehittämiskeskusteluja kunnissa.

Ruohonjuuritasolta katsottuna kenelläkään ei ole kunnassa selkeää vastuuta ympäristökasvatuksesta. Pääpaino on päivähoito- ja koulusektorilla, jotka vastaavat ympäristökasvatuksesta opetussuunnitelmien pohjalta. Ympäristönsuojelu osallistuu voimavarojensa mukaan koulujen tempauksiin ja vastaa osaltaan oppimisympäristöistä, ympäristöneuvonnasta ja- valistuksesta sekä tiedottamisesta. Nuorisotyö on heräämässä. Kunnissa on rakennettua ympäristöä koskevia kulttuuriympäristöohjelmia, joilla on edistetty kulttuuriympäristökasvatusta. Yrittäjyyskasvatuksessa ei vielä ole osattu hyödyntää yritysten ympäristövastuuta.

- Eija Syrjälä, projektipäällikkö, Kesytys-hanke