Esimerkkinä Lounais-Suomi

Ympäristötietoisuuden lisääminen on tunnistettu Varsinais-Suomen maakunnan maakuntaohjelmassa. Lisäksi Varsinais-Suomella ja Satakunnalla on yhteinen Lounais-Suomen ympäristöstrategia ja -ohjelma. Siinä ympäristökasvatus on vielä vahvemmin esillä.

Varsinais-Suomen liitto on tehnyt pitkään yhteistyötä alueellisen paikkatietokeskuksen eteen. Se toimii mm. kanavana ympäristötietoisuuden levittämisessä. Sen alle on rakennettu myös alueellinen ympäristöportaali, jonka keskeisenä tehtävänä on ympäristökasvatus.

- Timo Juvonen, ympäristösuunnittelija, Varsinais-Suomen liitto

Sateenvarjoryhmä

Lounais-Suomessa toimii vuonna 2008 perustettu Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen ympäristökasvatusverkosto Sateenvarjoryhmä, jonka tarkoituksena on edistää paikallista ympäristökasvatuksen osaamista ja vakiintumista. Lounais-Suomen ympäristöohjelma10 on ryhmän toimintaa ohjaava asiakirja. Ympäristöohjelman yhtenä painopisteenä on ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistäminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteistyön lisääminen ympäristöasioissa.

Sateenvarjoryhmään on koottu alueellisia tahoja, jotka voivat omassa toiminnassaan tuoda esiin ympäristökasvatuksen merkitystä ja siten mahdollistaa myös alueellisia resursseja ympäristökasvatukselle. Ryhmässä on edustajia mm. ELY-keskuksesta, maakuntien liitoista, Valoniasta, korkeakouluista, kunnista, Metsähallituksesta, museoista ja järjestöistä.

Ryhmän keskeinen tehtävä on lisätä ympäristökasvatuksen tunnettuutta paikallisella tasolla ja löytää uusia resursseja ympäristökasvatuksen toteuttamiselle. Tehtävän toteuttamisen avuksi Sateenvarjoryhmä on laatinut alueellisen ympäristökasvatusstrategian11.

Haavi

Haavi – Varsinais-Suomen ympäristökasvatusyhdistys ry on Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ensimmäinen paikallinen jäsenyhdistys, joka on perustettu vuonna 2005. Haavi yhdistää ympäristökasvatuksesta kiinnostuneet henkilöt ja tahot, kuten opettajat, varhaiskasvattajat, järjestöaktiivit, virkamiehet, tutkijat, opiskelijat ja yrittäjät, toimimaan yhdessä ympäristökasvatuksen hyväksi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää paikallista lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatustoimintaa, lisätä lasten ja nuorten ympäristötietämystä, antaa ympäristökasvatukseen tukea aatteellisesti ja toiminnallisesti sekä lisätä ympäristökasvattajien välistä yhteistyötä ja keskustelua. Haavi on Sateenvarjoryhmän aktiivinen jäsen.

Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia

Ympäristö osaksi arkea – Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010–201611 on Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteinen alueellinen ympäristökasvatusstrategia, jonka on laatinut Sateenvarjoryhmä.

Ympäristökasvatusstrategiaa työstettiin maakuntalähtöisesti. Päävastuussa olivat Valonia ja ELY-keskus. Satakunnassa koottiin maakunnallinen suunnitteluryhmä, Varsinais-Suomessa puolestaan työtä teki pienempi, alueen keskeisten ympäristökasvatuksen toimijoiden työryhmä.

Strategia perustuu Agenda 21:stä tuttuun ajatukseen ajattele maailmanlaajuisesti – suunnittele alueellisesti – toimi paikallisesti. Tausta-aineistona on keskeisiä kansainvälisiä ja kansallisia asiakirjoja sekä nuorisolaki.

Strategian tavoitteet

  • Tunnistaa ympäristökasvatuksen monimuotoisuus ja laaja-alaisuus: elinikäistä oppimista kaikille

  • Lisätä paikallista osaamista ja vakiinnuttaa toimintaa

  • Saada ympäristökasvatukselle lisää yhtenäistä alueellista vaikuttavuutta ja resursseja toimintaan.

Tarkoituksena on, että alueen toimijat, kuten koulut, päivähoito, kuntien virastot, seurakunnat ja maakuntien liitot, ottavat ympäristökasvatusstrategian osaksi omia toimintaohjelmiaan ja -suunnitelmiaan sekä tekevät yhteistyötä ympäristökasvatuksen edistämiseksi.

Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia on huomioitu uusissa alueellisissa ohjelmissa ja strategioissa. Strategian jalkauttamiseksi toteutettiin Lähellä-hanke12.