Esimerkkinä Turun kaupunki

Kestävän kehityksen työ Turussa

Kuntalain13 mukaan kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Turussa toimintaa ohjaa Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–201314. Ohjelman yhtenä ohjaavana periaatteena on ympäristöosaamisen ja -vastuullisuuden lisääminen.

Turku lisää ympäristöosaamista ja -vastuullisuutta lasten, nuorten ja aikuisten ympäristökasvatuksen avulla. Näin edistetään ympäristönäkökohtien huomioimista kaikkea toimintaa koskevissa päätöksissä ja valinnoissa. Ympäristöosaaminen luo välttämättömän pohjan vihreän talouden elinkeinoille.

- Turun kaupungin Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–2013

Ympäristöosaamisen ja -vastuullisuuden lisäämiseen liittyvät päätavoitteet

Tavoite

Mittari

Resurssivaikutus

Päiväkodeista ja oppilaitoksista 30 %:lla on vihreä lippu tai muu ulkoinen tunnus kestävän kehityksen työstä v. 2013.

Ulkoisella kestävän kehityksen tunnuksella varustettujen osuus kaikista päiväkodeista ja oppilaitoksista

Osallistumismaksu 100–500 €/yksikkö/vuosi (yhteensä n. 15.000 €/vuosi). Tuottaa kustannussäästöä jäte-, vesi- ja energiakuluissa.

Kaikkien hallintokuntien yksiköihin, liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Ekotukihenkilöllä varustettujen osuus kaikista hallintokuntien yksiköistä, liikelaitoksista ja konsernin yhtiöistä

Työaika suunnitteluun, kouluttamiseen ja koulutukseen osallistumiseen

 

 

Kunnan arvot ja arvojen mukaiselle työlle osoitetut resurssit eivät aina ole linjassa. Turussa kestävän kehityksen työlle ei ole omaa koordinaattoria, toisin kuin muissa Suomen suurimmissa kaupungeissa. Kestävän kehityksen budjetointi mahdollistaa yhden henkilön 50 %:n työpanoksen, johon kuuluu myös Ekotukitoiminnan kehittäminen. Operatiivisella tasolla kestävän kehityksen kotipesä kuitenkin puuttuu, eikä resursseja riitä laajempaan toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.

Ekotukitoiminta

Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kehittämä ja koordinoima toimintamalli ympäristöasioiden huomioimiseksi työpaikoilla. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä opastamaan ja kannustamaan työtovereita ympäristön kannalta järkevämpiin toimintatapoihin. Vuonna 2006 alkanut Ekotukitoiminta on levinnyt Helsingistä muualle Suomeen ja myös Viroon.15 Ekotukitoiminnan lisääminen on yksi Suomen suurimpien kaupunkien kaupunginjohtajien perustaman ilmastoverkoston tavoitteista.

Turun kaupungin ydinarvo on kestävä kehitys. Turussa Ekotukitoiminta on työkalu kaupungin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ekotukitoiminta on osa Turun kestävän kehityksen budjetointia.

Tarkoituksena on muodostaa laaja ja osaava ekotukihenkilöiden verkosto ja sen kautta selkeitä muutoksia käyttäytymisessä. Toiminnan kahden ensimmäisen vuoden aikana Turussa koulutettiin lähes 250 ekotukihenkilöä tasaisesti kaikille kaupungin toimialoille.

Ekotukitoiminnan tarkoituksena on edistää kestävän kehityksen toimia työpaikoilla. Ekotukihenkilö koulutetaan oman toimipisteensä ympäristötyön neuvojaksi ja kannustajaksi. Ekotukitoiminta on osa työyhteisön vuosittaista toiminnan suunnittelua ja arviointia.

Ekotukitoiminta edellyttää, että organisaatio sitoutuu kestävän kehityksen edistämiseen ja että ekotukihenkilöllä on johdon tuki. Toiminnan avulla kestävä kehitys konkretisoidaan työyhteisön arjen käytäntöihin.

- Turun ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–2013

Kannustamalla tuloksiin

Turun kaupungin sivistystoimialalla otettiin vuonna 2012 ensimmäisenä Suomessa käyttöön kannustinjärjestelmä, joka motivoi toimintayksiköitä säästämään sähköä muuttamalla arkisia toimintatapoja. Säästötalkoissa onnistuneet yksiköt palkitaan lisämäärärahoilla. Kannustinjärjestelmää toteutetaan kestävän kehityksen budjetoinnin kautta ja ekotukiverkoston avulla.

Yksinkertaisilla toimilla, kuten valojen ja laitteiden sammuttamisella, saadaan paljon aikaiseksi. Vuonna 2012 sähköä säästettiin 569 MWh. Saavutettujen säästöjen perusteella maksettiin ”kannustinporkkana” 37 yksikölle. Yksiköiden sähkönkulutusta verrattiin omaan edellisvuoden sähkönkulutukseen.