Kirjallisuus

Alueet ja kunnat

1. Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992. http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

 

2. The Future We Want. Resolution adopted by the General Assembly. United Nations. http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html

 

3. Laki alueiden kehittämisestä 29.12.2009/1651. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/2009165

 

4. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009.

http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+146/2009&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

 

5. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6.

http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/... liitteet/OKM06.pdf ?lang=fi

 

6. Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014. 2006. Kestävän kehityksen toimikunnan kou- lutusjaosto. Suomen kestävän kehityksen toimikunta.

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=48169&lan=sv

 

7. Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa. Baltic 21E -ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä (2005–2014) varten. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:6. http://www.minedu.fi/export/sites/prod.yhteinenkasitys.fi/OPM/Julkaisut/.... pdf ?lang=fi

 

8. Vähemmästä enemmän ja paremmin. Kestävän kulutuksen ja tuotannon toimikunnan (KULTU) ehdotus kansalliseksi ohjelmaksi 2005. http://www.ymparisto.fi/download. asp?contentid=36844

 

9. Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 20.11.2009/897 http://www.finlex.fi/fi/ laki/ajantasa/2009/20090897

 

10. Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2010–2013. http://ymparisto.lounaispaikka.fi/fi/ym- paristoohjelma/

 

11. Ympäristö osaksi arkea. Lounais-Suomen ympäristökasvatusstrategia 2010 –2016. Var- sinais-Suomen ELY-keskus.

www.ely-keskus.fi/fi/ELYkeskukset/varsinaissuomenely/ Ajankohtaista/Julkaisut/Documents/Erillisjulkaisut/Ymp%C3%A4rist%C3%B6kasvatu sstrategi_web.pdf

 

12. Lähellä. http://lahella-tapahtuma.blogspot.fi/

 

13. Kuntalaki 17.3.1995/365. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365

 

14. Turun kaupunki. Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2009–2013. Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 §239.

http://www.turku.fi/Public/default.aspx?contentId=150752

 

15. Ekotukitoiminta. http://www.eco-support.net/