Laki alueiden kehittämisestä

Laki alueiden kehittämisestä3 linjaa maakuntien liittojen vastuulle alueellisten laaja-alaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien suunnitteluprosessien käynnistämisen, siihen liittyvän yhteistyön johtamisen sekä suunnittelun yhteensovittamisen maakunnan suunnittelun kanssa.

Ympäristökasvatusta ei mainita laissa, mutta lakiehdotuksen perusteluissa4 maakuntien liitojen koordinoitavaksi kuuluvat:

  • Alueellinen ympäristöohjelma

  • Alueelliset kulttuuriperintöohjelmat

  • Alueelliset ympäristötietoisuus- ja ympäristökasvatussuunnitelmat.

Lakia alueiden kehittämisestä uudistetaan parhaillaan ja lakiin on luvassa täsmennyksiä. Toivottavaa on, että jatkossa vastuutahot ja -henkilöt sekä yhteistyön muodot määritellään tarkemmin.

On tärkeää, että aluehallinnon eri toimijoiden vastuut ympäristökasvatusasioissa ovat selkeästi määritelty ja että yhteistyö toimii.

- Kati Vähä-Jaakkola, toiminnanjohtaja, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura

LANUKE

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa (LANUKE)5 opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulle annetaan ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumisen tukeminen. Ympäristöministeriö puolestaan vastaa ympäristökasvatusta ja -valistusta edistävien alueellisten kehittämishankkeiden tukemisesta.

Vihreä kirja

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaoston laatimassa Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategiassa ja sen toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2006–20146– eli tuttavallisemmin Vihreässä kirjassa – todetaan, että kasvattajat tarvitsevat pysyvää tukea kestävän kehityksen kasvatuksessa ja koulutuksessa.

Tueksi Vihreässä kirjassa esitetään alueellisia ympäristökasvatusverkostoja ja kehittämiskeskuksia. Ne voivat kartoittaa yhteistyön ja asiantuntijatuen tarpeita ja mahdollisuuksia, kerätä ja levittää hyviä käytäntöjä, antaa tiedollista ja menetelmällistä tukea sekä organisoida kehittämistyötä ja yhteydenpitoa.

Vuosikymmenstrategia

Myös Suomen kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmenstrategiassa painotetaan verkostoitumista ja yhteistyön lisäämistä7. Poikkitieteellisiä asiantuntijaverkostoja halutaan lisätä paikallisella, kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteistyötä kehitetään myös muiden yhteiskunnan alojen kanssa.