Ohjaavat asiakirjat

Hallitusohjelmassa1 on mittavia tavoitteita, joista yksi on nostaa Suomi maailman ympäristötietoisimmaksi kansaksi. Ympäristöarvot ja kestävä kehitys eivät nouse esille erityisesti varhaiskasvatuksen osalta, mutta hallitusohjelmassa mainitaan yleisesti, että lasten ja nuorten ympäristökasvatusta sekä luonto- ja ympäristökoulujen asemaa vahvistetaan.

Kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto esittää asiakirjassa Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–20142:

  • Kestävä kehitys painoalueeksi opetusalaa ja varhaiskasvatusta koskeviin strategioihin. Tuki kasvatukselle ja koulutukselle muiden hallinnonalojen ja toimijoiden strategioihin.

  • Kaikilla kouutusorganisaatioilla on oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi 15 %:lla päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista tulisi olla ulkoisen tunnustus tai sertifikaatti kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 2014 mennessä.

Voimassaolevien varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden3 pohjana on valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuonna 2002 hyväksymä asiakirja Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset4, joka sisältää yhteiskunnan järjestämän ja valvoman varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja kehittämisen painopisteet.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on valtakunnallinen varhaiskasvatuksen ohjauksen väline. Kestävä kehitys ja ympäristökasvatus ovat siinä heikosti esillä, ja paljon jää tulkinnan varaan: ”Lapsi suhtautuu myönteisesti itseensä, toisiin ihmisiin, erilaisiin kulttuureihin ja ympäristöihin. Varhaiskasvatus luo omalta osaltaan edellytyksiä hyvän yhteiskunnan ja yhteisen maailman muodostumiselle.”