Vantaan kaupungin sivistystoimi – strategista kestävän kehityksen työtä

Vantaan kaupungin arvot ovat kestävä kehitys, innovatiivisuus ja yhteisöllisyys. Nämä arvot näkyvät vahvasti Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmassa5, jossa luonto- ja ympäristökasvatukselle sekä kestävälle kehitykselle on annettu oma painotuksensa.

Kestävän kehityksen tavoitteita ohjataan käytäntöön strategisen mallin ja tuloskorttien avulla. Sivistystoimen ympäristöpäällikkö varmistaa tavoitteiden suunnitelmallisen etenemisen ja tukee yksiköitä kestävän kehityksen työssä. Varhaiskasvatuksen käytännön kestävän kehityksen työtä on edistetty tehokkaan painopistetyöskentelymallin avulla.

Strateginen työskentelymalli

Vantaan taloussuunnitelma, joka sisältää strategian ja strategiset tavoitteet, on valtuuston hyväksymä ja ohjaa työtä koko kunnassa. Jokainen toimiala, varhaiskasvatuksen osalta sivistystoimi, määrittelee omat keskeiset tavoitteensa ja laatii tuloskortin. Huomioon otetaan kuntatason ohjaus ja tavoitteet, Opetushallituksen ja OKM:n vaatimukset sekä toimintaympäristön tarpeista nousevat kehittämiskohteet. Tuloskorttiin kirjataan konkreettiset tavoitteet sekä mittarit, joilla niiden toteutumista arvioidaan. Toimialojen alaisuudessa jokainen tulosalue, kuten varhaiskasvatus, laatii myös omat tavoitteensa ja tuloskorttinsa.

Esimerkki varhaiskasvatuksen tuloskortista vuodelta 2012

 

ARVIOINTIKRITEERI 3

 

Ympäristövastuullisten toimintatapojen omaksuminen ja toteuttaminen

TULOSALUEEN TAVOITE

 

 

Toimintayksiköissä edistetään lasten luontosuhteen muodostumista, joka luo pohjaa ympäristövastuulliselle toiminnalle

MITTARI / TOIMENPITEET

 

Painopistetyöskentelyssä kootun tiedon hyödyntäminen tulosyksiköissä ja Vantaa-tasoisesti

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden työsuunnitelmissa otetaan huomioon tulosalueen tavoitteet ja arvioidaan, mitä ne tarkoittavat omassa yksikössä. Suunnitelmassa näkyvät myös muut kehittämistarpeet ja yksikön omat painotukset.

Suunnitelmista käytäntöön

Vantaan sivistystoimen ympäristöpäällikön virka on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Ympäristöpäällikön tehtävänä on huolehtia, että kestävän kehityksen asiat etenevät tulosalueilla ja toteutuvat konkreettisesti.

Aloite viran perustamiseksi tuli sivistystoimen uudelta apulaiskaupunginjohtajalta vuonna 2009. Samaan aikaan kaupunginhallitus päätti, että kaikkien toimialojen tulee laatia ilmasto- ja ympäristöohjelmat, ja tarvittiin henkilö koordinoimaan tätä työtä myös sivistystoimessa.

Ympäristöpäällikön työtä ohjaa toimialan ympäristöohjelma. Vuosien 2013–2016 päämäärät ovat:

  • Ympäristöjohtaminen osaksi toimintakulttuuria

  • Ympäristötietoisuus vahvistuu

  • Energia- ja materiaalitehokkuus paranevat.

Ympäristöjohtamista edistetään kytkemällä ympäristöasiat tulosalueiden ja yksiköiden vuosittaiseen strategiseen suunnitteluun sekä palkitsemalla henkilöstöä ympäristöasioiden edistämisestä. Henkilöstön ympäristötietoisuutta lisätään mm. koulutuksilla ja Ekotukitoiminnalla. Käytännössä lisätään energiatehokkuutta ja parannetaan jätehuoltoa.

Ympäristöpäällikkö käy myös vierailuilla päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Käyntien yhteydessä arvioidaan yksikkötasolla nykytilanne ja kehittämiskohteet. Sivistystoimen palvelujen piirissä on yhteensä 40 000 lasta ja nuorta sekä 5 600 työntekijää.

Vantaan kaupungin sivistystoimessa ympäristötoimenpiteillä on saatu aikaan selkeitä taloudellisia säästöjä. Lukuvuonna 2009–2010 toteutettiin kilpailu Ekoteko – säästä sähköä. Kilpailu kesti puoli vuotta ja siihen osallistui neljäsosa kaupungin kouluista ja päiväkodeista. Kilpailun tuloksena kaupunki säästi 175 000 kWh sähköä ja 53 000 euroa rahaa. Näillä säästöillä voi jo palkata työtekijän, joka opastaa ja tukee yksiköitä ympäristötyössä.

Vantaan sivistystoimen tärkeitä yhteistyökumppaneita ympäristötyön edistämisessä ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Suomen ympäristöopisto Sykli, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Vantaan Luontokoulu. Kaupungin sisällä tärkein kumppani on ympäristökeskus.

Painopistetyöskentelystä apua käytännön työhön

Vantaan varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan toteutettu painopistetyöskentelyn mallia, jonka tavoitteena on vahvistaa ja lisätä kaikkien varhaiskasvatuksen työntekijöiden osaamista tiettyyn teemaan liittyen. Toimintavuosien 2010–2011 ja 2011–2012 teemana oli luonto ja ympäristö.

Työntekijöiden osaaminen ja innostus omaa työtä kohtaan on lisääntynyt yhteisten teemojen myötä. Henkilöstön verkostotapaamiset ovat tarjonneet mahdollisuuden ideoiden vaihtoon ja yhteiseen keskusteluun. Painopistetyöskentely vahvistaa yhteistyötä myös päiväkodin sisällä, kun kaikki saavat tietotaitoa samasta teemasta.

Jokaiseen yksikköön on nimetty ekotukihenkilö ja/tai painopisteen projektivastaava. Heille on järjestetty teemaan liittyvää koulutusta, jonka sisältöjä he jakavat muille työntekijöille omissa yksiköissään. Henkilöstön ympäristöosaamisen lisäämisen lisäksi teemassa on pyritty lasten luontosuhteen vahvistaminen. Kaikki lapsiryhmät tekevät nykyään viikoittain metsäretkiä lähialueelle.

Ympäristötyö on edennyt Vantaan päiväkodeissa ja kouluissa viimeisten vuosien aikana, mutta edelleen osa henkilöstöstä ei näe ympäristökasvatusta osana perustehtäväänsä.

Painopistetyöskentelyn malli ei ole vaatinut ylimääräistä taloudellista panostusta, vaan se on toteutettu annetun budjetin puitteissa.