Kasvatus, koulutus & oppiminen

kasvatuksen osa-alue, joka auttaa pohtimaan eettisiä peruskysymyksiä sekä tunnistamaan omaa ja muiden toimintaa ohjaavia arvoja

Ympäristökasvatuksessa tuodaan esiin ja edistetään kestävään elämäntapaan ohjaavia arvoja.

oppimisen tapa, joka perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja jossa kokemukseen liittyy yksilölle merkittäviä tunteita

Merkittävät tunteet voivat vaikuttaa toiminnan muuttumiseen.

yksilön koko elämänkaaren jatkuva prosessi, jossa yksilö yksin tai yhteisöjensä kanssa hankkii, käsittelee ja jäsentää uutta tietoa tuottaen uutta osaamista, ymmärrystä ja ajattelutapoja

Elinikäinen oppiminen on inhimillisten voimavarojen jatkuvaa kehittämistä yksilön omilla ehdoilla ja omalla vastuulla.

kasvatuksen osa-alue, jonka tavoitteena on herättää ihmisissä halu toimia oikeudenmukaisemman maailman, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistämiseksi aktiivisina maailmankansalaisina

kasvatuksen osa-alue, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi

Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen tavoitteet ovat samanlaiset, mutta painotuksissa voi olla eroja. Kestävän kehityksen kasvatus tuo selkeämmin esiin kestävän kehityksen eri ulottuvuudet (usein käytetään jaottelua ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen), kun taas ympäristökasvatus painottaa erityisesti ekologista ulottuvuutta. Puhutaan myös kestävän elämäntavan kasvatuksesta, jossa painottuu yksilön näkökulma. Asiayhteydestä riippuen joku termeistä voi olla käyttökelpoisempi, mutta toiminnan päämäärä on yhteinen: kestävän kehityksen edistäminen. 

koulutus, joka tarjoaa kestävään kehitykseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä pyrkii kestävän kehityksen edistämiseen

Kestävän kehityksen koulutusta ja ympäristökoulutusta tarjotaan ammatillisena, korkea-asteen ja aikuiskoulutuksena, tietyn alan erikois-, täydennys- ja jatkokoulutuksena sekä viranomaisten ja kolmannen sektorin järjestämänä.

ympäristökasvatuksen muoto, joka lisää ihmisten tietoisuutta oman kulutuksen ympäristövaikutuksista ja vaihtoehtoisista kulutusmahdollisuuksista

Kestävän kulutuksen kasvatuksella pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä ylikansallisen ja ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen rajallisten resurssien maailmassa. 

oppimisen tapa, jossa konkreettisesta toiminnasta saadut oivallukset ja niiden suhteuttaminen aiemmin opittuun johtavat kohti ilmiöiden merkityksen ymmärtämistä

kasvatuksen osa-alue, jonka avulla edistetään kulttuuriperintöön liittyvää osaamista sekä tuetaan kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista

Kulttuuriperintökasvatuksella edistetään kestävää kehitystä ja erityisesti sen kulttuurista ulottuvuutta.

kasvatuksen osa-alue, jonka avulla edistetään ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamista, arvioimista ja arvostamista sekä tuetaan ympäristösuhteen ja kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista

Kulttuuriympäristökasvatuksella edistetään ympäristöjen kestävää kehittämistä ja säilyttämistä.

kasvatuksen osa-alue, joka edistää yhteiskunnan jäseneltä vaadittavia arkisia asenteita, tietoja ja taitoja sekä tukee kriittisyyttä, vastuullisuutta ja kestävän kehityksen mukaisia valintoja

Kuluttajakasvatuksen keskeiset teemat ovat kestävä kulutus sekä media- ja teknologialukutaito.

luonnontuntemusta, luontokokemuksia ja havaintoherkkyyttä painottava toimintamuoto, jossa oppaan tai opastusmateriaalin avulla havainnoidaan ja tutkitaan ympäristöä sekä sen ilmiöitä ja vuorovaikutussuhteita

Katso myös:

ympäristökasvatuksen muoto, joka on elämyksellistä ja kokemuksellista, tukee yksilön ympäristöherkkyyttä ja luontosuhdetta sekä edistää luonnontuntemusta

Luontokasvatusta toteutetaan pääasiassa luonnossa liikkuen. Se sisältää aina ympäristövastuullisuutta tukevia arvoja, joten kaikki luontoon liittyvä tai ulkona tapahtuva kasvatus ei ole luontokasvatusta.

ympäristökasvatuksen muoto, joka vaikuttaa yksilöiden tietoihin, asenteisiin ja toimintaan tarjoamalla virikkeitä aidon luonnon kokemiseen

Opastusviestintä on Metsähallituksen toteuttamaa ympäristökasvatustoimintaa. Sen tavoitteena on edistää luonnon ja kulttuuriperinnön tuntemusta, suojelumyönteisyyttä ja toimintaa luonnon hyväksi sekä tehdä tunnetuksi luonnonsuojelualueiden luontoarvoja.

kasvatuksen osa-alue, jossa ohjattu seikkailullinen toiminta perustuu osallistumiseen, vuorovaikutukseen ja vastuunottoon sekä kytkee oppimisen osallistujalle merkityksellisiin kokemuksiin

Seikkailukasvatuksen ensisijainen toimintaympäristö on luonto. Seikkailukasvatus tarjoaa menetelmiä elämysten ja vuorovaikutuksen hyödyntämiseksi ympäristökasvatuksessa. Kaikki seikkailukasvatus ei ole ympäristökasvatusta.

kasvatuksen osa-alue, joka vahvistaa yksilön ajatteluun, taitoihin ja tekoihin liittyviä valmiuksia ja siten parantaa mahdollisuuksia tulevaisuudessa selviytymiseen ja paremman yhteisen yhteiskunnan kehittämiseen

Tulevaisuuskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön kykyä visioida haluttua tulevaisuutta irrallaan nykyisyydestä, tarkastella nykytilaa ja pohtia kehityspolkuja visioon pääsemiseksi.

kasvatuksen osa-alue, jossa oppiminen perustuu kokemuksiin ja elämyksiin ulkona erilaisissa oppimisympäristöissä

Ulkona oppiminen sopii kaikille ikäryhmille ja kaikkiin oppiaineisiin.

oppijan tarpeesta lähtevä, henkilökohtainen ja vuorovaikutteinen tiedon levittäminen, joka edistää ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien tietojen ja taitojen omaksumista

opetuksen osa-alue, joka lisää oppijan tietoa ympäristöstä ja kestävästä kehityksestä sekä edistää ympäristötietoisuutta ja kestävää elämäntapaa

Ympäristöopetusta tarjotaan pääasiassa opetussuunnitelmien kautta ohjatussa koulujärjestelmässä, jossa yksilön oppimiselle on asetettu tavoitteita ja jossa opetussisällöt ovat tarkoin määriteltyjä. Synonyyminä voitaisiin käyttää termiä kestävän kehityksen opetus.

yhteisön tarpeesta lähtevä, ihmisjoukoille suunnattu ja yksisuuntainen tiedon levittäminen, joka edistää ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvien mielipiteiden ja toimintatapojen muuttamista

i. yritysten ja yhteisöjen toiminnan ympäristönäkökohtiin liittyvä viestintä

ii. ympäristötiedon levittäminen ja jakaminen viestinnän keinoja käyttäen