Päämääriä & ratkaisuja

kyky ymmärtää luonnon järjestelmiä, jotka tekevät elämän maapallolla mahdolliseksi, ja käyttää niitä kestävien yhdyskuntien rakentamiseen

inhimillisen kasvun kautta saavutettu ymmärrys ihmisen vapauksista ja vastuista, jotka perustuvat riippuvuuteen luonnosta ja toisista ihmisistä

Ekososiaalinen sivistys auttaa ottamaan ekologiset ja sosiaaliset kysymykset huomioon jokapäiväisessä toiminnassa sekä rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Ekososiaaliseen sivistykseen kuuluvat kriittisyys, ajattelun taidot ja kyky asettua muiden asemaan.

elämäntapa, johon sitoutuneet yksilöt noudattavat erilaisissa tehtävissään ja elämänkaarensa kaikissa vaiheissa kestäviä toimintatapoja ottaen huomioon valintojensa ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti

Kestävän kehityksen käsite on moniulotteinen, poliittisesti latautunut ja sisällöltään ajan saatossa muuttuva, eikä sille ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Yleisyys on käsitteen vahvuus ja heikkous. Toisaalta tuodaan esiin kestävän kehityksen eri ulottuvuudet (usein käytetään jaottelua ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen) ja toive niiden yhtäaikaisesta toteutumisesta. Toisaalta yleisyys aiheuttaa jännitteitä eri ulottuvuuksien välillä ja mahdollistaa ristiriitaisten intressien ajamisen saman käsitteen alla. Lähtökohdaltaan käsite on ihmiskeskeinen. Alle on koottu kolme erilaista kestävän kehityksen määritelmää.

 

kestävä kehitys

kehitys, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa

Kirjallisuus: 98 

 

kestävä kehitys

yksilöiden ja yhteisöjen toiminnan muutos, joka pyrkii takaamaan terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville sekä turvaamaan ympäristön kantokyvyn sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden Kestävä kehitys edellyttää, että ihmisten toiminta sovitetaan luonnon asettamiin ekologisiin reunaehtoihin

Kirjallisuus: 60

 

kestävä kehitys

dynaaminen prosessi, joka koostuu talouden, yhteiskunnan ja luonnon keskinäisyhteyksien tunnistamisesta, ymmärtämisestä ja niiden pohjalta toimimisesta Kestävään kehitykseen kuuluu sopeutumista, oppimista ja toimintaa

Kirjallisuus: 97

yksilön tai yhteisön omaksuma käytäntö, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen eri ulottuvuudet

yhteiskunta, jossa käytetään energiaa ja luonnonvaroja kohtuullisesti, tuotetaan mahdollisimman vähän päästöjä ja jätteitä, turvataan luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä pidetään huolta kaikkien hyvinvoinnista

yksilön tai yhteisön elämäntapaan ja hankintapäätöksiin liittyvät valinnat, jotka pyrkivät vähentämään kulutuksen kielteisiä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin paikallisesti ja maailmanlaajuisesti

Kestävien kulutusvalintojen taustalla ovat turhan kulutuksen välttäminen, elinkaariajattelu, säästeliäs luonnonvarojen ja energian käyttö, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä maailmanlaajuinen oikeudenmukaisuus.

elämänasenne, jonka tavoitteena on mielekäs elämä ja mielenrauha työntekoa ja kulutusta vähentämällä

Leppoistamista pidetään kiirettä ja tehokkuutta vaativan elämäntavan vaihtoehtona.

 

hyvinvoinnin ja kulutuksen taso, jolla luonnonvaroja riittää maailmanlaajuisesti nykyisille ja tuleville sukupolville

´

poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen liike, joka kyseenalaistaa talouden kulttuurisen ylivallan ja tavoittelee järjestelmää, joka ei perustu talouskasvuun

Kohtuutalous tähtää onnellisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseen keinoilla, jotka eivät perustu kulutukseen.

organisaation vapaaehtoinen sitoutuminen toimintatapoihin, jotka ottavat huomioon toiminnan vaikutukset sidosryhmiin ja ympäröivään yhteiskuntaan

Yhteiskuntavastuu voidaan jakaa ympäristö-, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen ja se kattaa toiminnan välittömät ja välilliset vaikutukset.

yksilön kokemusten ja havaintojen pohjalta rakentuva tunnepitoinen ja empaattinen suhde ympäristöön ja kyky havainnoida ja aistia ympäristöä sekä siinä tapahtuvia muutoksia

tietotaito, jota yhdistetään muuhun osaamiseen toiminnan kaikissa vaiheissa ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi

Ammatillisesta näkökulmasta ympäristöosaaminen on ammattitaidon osa, jota tarvitaan kaikilla aloilla ja kaikissa ammateissa. Ympäristöosaaminen perustuu ekologiseen ymmärrykseen, poikkitieteelliseen tarkasteluun, käytännön ongelmanratkaisutaitoihin ja jaettuun asiantuntijuuteen.

ympäristönäkökohtien tiedostaminen ja niiden huomioiminen toimintaa koskevia päätöksiä ja valintoja tehtäessä

yksilön tai yhteisön pyrkimys toimia ympäristön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla oman pätevyyden ja toimintaympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaan